De implementatie van de nieuwe pensioenregeling; wanneer moet dat eigenlijk gebeurd zijn?

* Please click here for an English translation. *

Wet toekomst pensioenen in werking getreden

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 1 juli 2023 in werking getreden. Voor ondernemingen waar nog geen pensioenregeling is en een nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd, betekent dit dat deze pensioenregeling direct aan de nieuwe wettelijke eisen moet voldoen. Zie onze eerdere blogs over de Wtp hieronder.

In veel ondernemingen gelden echter al pensioenregelingen. In deze blog gaan we in op de termijnen voor de aanpassing van uw bestaande pensioenregeling. In het bijzonder zullen wij ingaan op het ‘arbeidsvoorwaardelijke’ traject, dat wil zeggen het overleg tussen werkgever en de werknemers en hun vertegenwoordigers (vakbonden en/of ondernemingsraad). Dit arbeidsvoorwaardelijk traject wordt afgerond door middel van het opstellen van het zogenaamde ‘transitieplan’. In het transitieplan moet onder meer worden vastgelegd welke premieregeling wordt gekozen, welke compensaties worden verstrekt en wat de wijziging betekent voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen.

Termijnen voor wijziging bestaande pensioenregelingen

Alle bestaande pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 zijn gewijzigd.

Naast deze uiterste termijn waarop de bestaande pensioenregelingen moeten zijn aangepast, heeft de wetgever enkele andere termijnen (ook wel genoemd: ‘mijlpalen’) in de wet opgenomen die voor werkgevers van belang zijn voor het arbeidsvoorwaardelijke traject en het opstellen van het transitieplan in verband met de wijziging van de pensioenregeling. De toepasselijke termijn is afhankelijk van het type uitvoerder waar de gewijzigde pensioenregeling wordt ondergebracht: pensioenfonds of verzekeraar/PPI.

Pensioenfondsen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten pensioenfondsen: (i) bedrijfstakpensioenfondsen en (ii) ondernemingspensioenfondsen en algemene pensioenfondsen.

(i) Bedrijfstakpensioenfonds

Als een onderneming/werkgever is aangesloten bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds zal de pensioenregeling worden aangepast door de sociale partners in de sector. In dat geval hoeft een individuele werkgever niet zelf een transitieplan op te stellen. Dit is alleen anders als de werkgever naast de deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds een eigen pensioenregeling heeft (denk aan een excedentregeling). Dan is de termijn afhankelijk van de uitvoerder van deze eigen pensioenregeling (zoals hieronder uiteengezet).

(ii) Ondernemingspensioenfonds en algemeen pensioenfonds

Als een onderneming/werkgever is aangesloten bij een ondernemingspensioenfonds of een algemeen pensioenfonds, dan moet het transitieplan uiterlijk op 1 januari 2025 zijn afgerond en zijn ingediend bij het pensioenfonds.

Voor het geval de werkgever en de betrokken sociale partners niet tot overeenstemming zouden kunnen komen over de wijzigingen, kunnen zij bemiddeling vragen aan de door de overheid ingestelde transitiecommissie . In het geval van een bij een pensioenfonds ondergebrachte pensioenregeling zal het verzoek aan de transitiecommissie voor bemiddeling uiterlijk 1 januari 2024 moeten zijn ingediend. Indien een bindend advies gegeven zou moeten worden door de transitiecommissie, zou hiertoe uiterlijk op 1 juli 2024 een verzoek moeten worden gedaan. De tijdslijnen voor het inschakelen van de transitiecommissie zijn in deze situatie dus zeer kort.

Verzekeraar / PPI

Als een onderneming/werkgever de pensioenregeling heeft ondergebracht bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling/PPI, dan moet het transitieplan uiterlijk op 1 oktober 2026 zijn afgerond en zijn ingediend bij de verzekeraar of PPI.

In het geval van een bij een verzekeraar/PPI ondergebrachte pensioenregeling zal het verzoek aan de transitiecommissie voor bemiddeling uiterlijk 1 januari 2025 moeten zijn ingediend. Indien een bindend advies gegeven zou moeten worden door de transitiecommissie, zou hiertoe uiterlijk op 1 juli 2025 een verzoek moeten worden gedaan.

Conclusie

Hoewel er ogenschijnlijk nog 4,5 jaar de tijd is voor de wijziging van bestaande pensioenregelingen, is de termijn voor het afronden van het arbeidsvoorwaardelijke traject (vanaf 1 juli 2023) slechts 1,5 jaar indien de gewijzigde pensioenregeling wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of een algemeen pensioenfonds en 3 jaar en 3 maanden indien de gewijzigde pensioenregeling wordt ondergebracht bij een verzekeraar/PPI. Deze termijnen zijn bovendien aanzienlijk korter als een bemiddeling of bindend advies van de transitiecommissie nodig is.

Meer weten?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze blog of één van onze andere blogs over de Wtp (zie hieronder) of heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor een blog van ons over de Wtp, laat u ons dat gerust weten.

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook anderszins adviseren over de juridische aspecten omtrent de invoering van het nieuwe pensioensysteem in uw organisatie.

Onze blogs over de Wtp

 

Contact Information
Frank Doornik
Counsel Employment at A&O Shearman
+31 20 674 1116
Sophie Kremer
Senior associate – Employment at A&O Shearman
+31 20 674 1181
Barbara Rip
Associate at A&O Shearman
+31 20 6741104

Disclaimer

This site is provided for general information purposes only and does not constitute legal or other professional advice. It is not comprehensive and may not be up to date. Specific advice should always be sought in relation to any legal issue. Allen Overy Shearman Sterling LLP does not accept any responsibility for any loss which may arise from reliance on information contained in this site. Use of this website is subject to the Legal Notices that can be viewed in full on the website. The reproduction, permanent storage or retransmission of the contents of this website is prohibited without the prior written consent of Allen Overy Shearman Sterling LLP.

A&O Shearman was formed on 1 May 2024 by the combination of Shearman & Sterling LLP and Allen & Overy LLP and their respective affiliates (the legacy firms). This website may include content generated by one or more of the legacy firms rather than A&O Shearman.